颐和园词(汉家七叶钟阳九)原文,翻译,赏析_拼音版_作者王国维 

颐和园词(汉家七叶钟阳九)

作者:王国维 朝代:近代
颐和园词(汉家七叶钟阳九)原文
【颐和园词】 汉家七叶钟阳九,澒洞风埃昏九有。 南国潢池正弄兵,北沽门户仍飞牡。 仓皇万乘向金微,一去宫车不复归。 提挈嗣皇绥旧服,万几从此出宫闱。 东朝渊塞曾无匹,西宫才略称第一。 恩泽何曾逮外家,咨谋往往闻温室。 亲王辅政最称贤,诸将专征捷奏先。 迅归欃抢回日月,八方重睹中兴年。 联翩方召升朝右,北门独对西平手。 因治楼船凿汉池,别营台沼追文囿。 西直门西柳色青,玉泉山下水流清。 新锡山名呼万寿,旧疏河水号昆明。 昆明万寿佳山水,中间宫殿排云起。 拂水回廊千步深,冠山傑阁三层峙。 隥道盘行凌紫烟,上方宝殿放祈年。 更栽火树千花发,不数名珠彻夜悬。 是时朝野多丰豫,年年三月迎銮驭。 长乐深严苦敝神,甘泉爽垲宜清暑。 高秋风日过重阳,佳节坤成启未央。 丹陛大陈三部伎,玉巵亲举万年觞。 嗣皇上寿称臣子,本朝家法严无比。 问膳曾无赐坐时,从游罕讲家人礼。 东平小女最承恩,远嫁归来奉紫宸。 卧起每偕荣寿主,丹青差喜缪夫人。 尊号珠联十六字,太官加豆依前制。 别启琼林贮羡余,更营玉府蒐珍异。 月殿云阶敞上方,宫中习静夜焚香。 但祝时平边塞静,千秋万岁未渠央。 五十年间天下母,后来无继前无偶。 却因清暇话平生,万事何堪重回首。 忆昔先皇幸朔方,属车恩幸故难量。 内批教写清舒馆,小印新镌同道堂。 一朝铸鼎降龙驭,后宫髯绝不能去。 北渚何堪帝子愁,南衙复遘丞卿怒。 手夷端肃反京师,永念冲人未有知。 为简儒臣严谕教,别求名族正宫闱。 可怜白日西南驶,一纪恩勤付流水。 甲观曾无世嫡孙,后宫并乏才人子。 提携犹子付黄图,劬苦还如同治初。 又见法宫冯玉几,更劳武帐坐珠襦。 国事中间几翻覆,近年最忆怀来辱。 草地间关短毂车,邮亭仓卒芜萎粥。 上相留都树大牙,东南诸将奉王家。 坐令佳气腾金阙,复道都人望翠华。 自古忠良能活国,于今母子仍玉食。 宗庙重闻钟鼓声,离宫不改池台色。 一自官家静摄频,含饴无异弄诸孙。 但看腰脚今犹健,莫道伤心迹已陈。 两宫一旦同绵惙,天柱偏先地维折。 高武子孙复几人,哀平国统仍三绝。 是时长乐正弥留,茹痛还为社稷谋。 已遣伯禽承大统,更扳公旦觐诸侯。 别有重臣升御榻,紫枢元老开黄阁。 安世忠勤自始终,本初才气尤腾踔。 复数同时奉话言,诸王刘泽号亲贤。 独总百官居冢宰,共扶孺子济艰难。 社稷有灵邦有主,今朝地下告文祖。 坐见弥天戢玉棺,独留末命书盟府。 原庙丹青俨若神,镜奁遗物尚如新。 那知此日新朝主,便是当时顾命臣。 离宫一闭经三载,绿水青山不曾改。 雨洗苍苔石兽闲,风摇朱户铜蠡在。 云韶散乐久无声,甲帐珠簾取次倾。 岂谓先朝营楚殿,翻教今日恨尧臣。 宣室遗言犹在耳,山河盟誓期终始。 寡妇孤儿要易欺,讴歌狱讼终何是。 深宫母子独凄然,却似滦阳游幸年。 昔去会逢天下养,今来劣受厉人怜。 虎鼠龙鱼无定态,唐侯已在虞宾位。 且语王孙慎勿疏,相期黄发终无艾。 定陵松柏郁青青,应为兴亡一拊膺。 却忆年年寒食节,朱侯亲上十三陵。
颐和园词(汉家七叶钟阳九)拼音解读
【yí hé yuán cí 】 hàn jiā qī yè zhōng yáng jiǔ ,hòng dòng fēng āi hūn jiǔ yǒu 。 nán guó huáng chí zhèng nòng bīng ,běi gū mén hù réng fēi mǔ 。 cāng huáng wàn chéng xiàng jīn wēi ,yī qù gōng chē bú fù guī 。 tí qiè sì huáng suí jiù fú ,wàn jǐ cóng cǐ chū gōng wéi 。 dōng cháo yuān sāi céng wú pǐ ,xī gōng cái luè chēng dì yī 。 ēn zé hé céng dǎi wài jiā ,zī móu wǎng wǎng wén wēn shì 。 qīn wáng fǔ zhèng zuì chēng xián ,zhū jiāng zhuān zhēng jié zòu xiān 。 xùn guī zhàn qiǎng huí rì yuè ,bā fāng zhòng dǔ zhōng xìng nián 。 lián piān fāng zhào shēng cháo yòu ,běi mén dú duì xī píng shǒu 。 yīn zhì lóu chuán záo hàn chí ,bié yíng tái zhǎo zhuī wén yòu 。 xī zhí mén xī liǔ sè qīng ,yù quán shān xià shuǐ liú qīng 。 xīn xī shān míng hū wàn shòu ,jiù shū hé shuǐ hào kūn míng 。 kūn míng wàn shòu jiā shān shuǐ ,zhōng jiān gōng diàn pái yún qǐ 。 fú shuǐ huí láng qiān bù shēn ,guàn shān jié gé sān céng zhì 。 dèng dào pán háng líng zǐ yān ,shàng fāng bǎo diàn fàng qí nián 。 gèng zāi huǒ shù qiān huā fā ,bú shù míng zhū chè yè xuán 。 shì shí cháo yě duō fēng yù ,nián nián sān yuè yíng luán yù 。 zhǎng lè shēn yán kǔ bì shén ,gān quán shuǎng kǎi yí qīng shǔ 。 gāo qiū fēng rì guò zhòng yáng ,jiā jiē kūn chéng qǐ wèi yāng 。 dān bì dà chén sān bù jì ,yù zhī qīn jǔ wàn nián shāng 。 sì huáng shàng shòu chēng chén zǐ ,běn cháo jiā fǎ yán wú bǐ 。 wèn shàn céng wú cì zuò shí ,cóng yóu hǎn jiǎng jiā rén lǐ 。 dōng píng xiǎo nǚ zuì chéng ēn ,yuǎn jià guī lái fèng zǐ chén 。 wò qǐ měi xié róng shòu zhǔ ,dān qīng chà xǐ miù fū rén 。 zūn hào zhū lián shí liù zì ,tài guān jiā dòu yī qián zhì 。 bié qǐ qióng lín zhù xiàn yú ,gèng yíng yù fǔ sōu zhēn yì 。 yuè diàn yún jiē chǎng shàng fāng ,gōng zhōng xí jìng yè fén xiāng 。 dàn zhù shí píng biān sāi jìng ,qiān qiū wàn suì wèi qú yāng 。 wǔ shí nián jiān tiān xià mǔ ,hòu lái wú jì qián wú ǒu 。 què yīn qīng xiá huà píng shēng ,wàn shì hé kān zhòng huí shǒu 。 yì xī xiān huáng xìng shuò fāng ,shǔ chē ēn xìng gù nán liàng 。 nèi pī jiāo xiě qīng shū guǎn ,xiǎo yìn xīn juān tóng dào táng 。 yī cháo zhù dǐng jiàng lóng yù ,hòu gōng rán jué bú néng qù 。 běi zhǔ hé kān dì zǐ chóu ,nán yá fù gòu chéng qīng nù 。 shǒu yí duān sù fǎn jīng shī ,yǒng niàn chōng rén wèi yǒu zhī 。 wéi jiǎn rú chén yán yù jiāo ,bié qiú míng zú zhèng gōng wéi 。 kě lián bái rì xī nán shǐ ,yī jì ēn qín fù liú shuǐ 。 jiǎ guān céng wú shì dí sūn ,hòu gōng bìng fá cái rén zǐ 。 tí xié yóu zǐ fù huáng tú ,qú kǔ hái rú tóng zhì chū 。 yòu jiàn fǎ gōng féng yù jǐ ,gèng láo wǔ zhàng zuò zhū rú 。 guó shì zhōng jiān jǐ fān fù ,jìn nián zuì yì huái lái rǔ 。 cǎo dì jiān guān duǎn gū chē ,yóu tíng cāng zú wú wěi zhōu 。 shàng xiàng liú dōu shù dà yá ,dōng nán zhū jiāng fèng wáng jiā 。 zuò lìng jiā qì téng jīn què ,fù dào dōu rén wàng cuì huá 。 zì gǔ zhōng liáng néng huó guó ,yú jīn mǔ zǐ réng yù shí 。 zōng miào zhòng wén zhōng gǔ shēng ,lí gōng bú gǎi chí tái sè 。 yī zì guān jiā jìng shè pín ,hán yí wú yì nòng zhū sūn 。 dàn kàn yāo jiǎo jīn yóu jiàn ,mò dào shāng xīn jì yǐ chén 。 liǎng gōng yī dàn tóng mián chuò ,tiān zhù piān xiān dì wéi shé 。 gāo wǔ zǐ sūn fù jǐ rén ,āi píng guó tǒng réng sān jué 。 shì shí zhǎng lè zhèng mí liú ,rú tòng hái wéi shè jì móu 。 yǐ qiǎn bó qín chéng dà tǒng ,gèng bān gōng dàn jìn zhū hóu 。 bié yǒu zhòng chén shēng yù tà ,zǐ shū yuán lǎo kāi huáng gé 。 ān shì zhōng qín zì shǐ zhōng ,běn chū cái qì yóu téng chuō 。 fù shù tóng shí fèng huà yán ,zhū wáng liú zé hào qīn xián 。 dú zǒng bǎi guān jū zhǒng zǎi ,gòng fú rú zǐ jì jiān nán 。 shè jì yǒu líng bāng yǒu zhǔ ,jīn cháo dì xià gào wén zǔ 。 zuò jiàn mí tiān jí yù guān ,dú liú mò mìng shū méng fǔ 。 yuán miào dān qīng yǎn ruò shén ,jìng lián yí wù shàng rú xīn 。 nà zhī cǐ rì xīn cháo zhǔ ,biàn shì dāng shí gù mìng chén 。 lí gōng yī bì jīng sān zǎi ,lǜ shuǐ qīng shān bú céng gǎi 。 yǔ xǐ cāng tái shí shòu xián ,fēng yáo zhū hù tóng lí zài 。 yún sháo sàn lè jiǔ wú shēng ,jiǎ zhàng zhū lián qǔ cì qīng 。 qǐ wèi xiān cháo yíng chǔ diàn ,fān jiāo jīn rì hèn yáo chén 。 xuān shì yí yán yóu zài ěr ,shān hé méng shì qī zhōng shǐ 。 guǎ fù gū ér yào yì qī ,ōu gē yù sòng zhōng hé shì 。 shēn gōng mǔ zǐ dú qī rán ,què sì luán yáng yóu xìng nián 。 xī qù huì féng tiān xià yǎng ,jīn lái liè shòu lì rén lián 。 hǔ shǔ lóng yú wú dìng tài ,táng hóu yǐ zài yú bīn wèi 。 qiě yǔ wáng sūn shèn wù shū ,xiàng qī huáng fā zhōng wú ài 。 dìng líng sōng bǎi yù qīng qīng ,yīng wéi xìng wáng yī fǔ yīng 。 què yì nián nián hán shí jiē ,zhū hóu qīn shàng shí sān líng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

王国维 王国维 王国维(1877~1927)历史学家,语言文字学家,文学家。字伯隅,又字静安,号观堂。浙江海宁人。1901年秋赴日留学。不久,以病归,相继在南通师范学堂及江苏师范学堂任教,并编译《农学报》与《教育世界》杂志。1906年随罗振玉入京。次年,经罗举荐任学部总务司行走。这期间,他对哲学、文学有浓挚的兴趣,醉心于叔本华、康德等人的哲学,又潜心词曲,作有《人间词话》传世。…详情

颐和园词(汉家七叶钟阳九)原文,颐和园词(汉家七叶钟阳九)翻译,颐和园词(汉家七叶钟阳九)赏析,颐和园词(汉家七叶钟阳九)阅读答案,出自王国维的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hsefz.com/shi/1078.html

诗词类别

王国维的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语