览古十四首原文,翻译,赏析_拼音版_作者吴筠 

览古十四首

作者:吴筠 朝代:唐代
览古十四首原文
圣人重周济,明道欲救时。孔席不暇暖,墨突何尝缁。
兴言振颓纲,将以有所维。君臣恣淫惑,风俗日凋衰。
三代业遽陨,七雄遂交驰。庶物坠涂炭,区中若棼丝。
秦皇燎儒术,方册靡孑遗。大汉历五叶,斯文复崇推。
乃验经籍道,与世同屯夷。弛张固天意,设教安能持。
兴亡道之运,否泰理所全。奈何淳古风,既往不复旋。
三皇已散朴,五帝初尚贤。王业与霸功,浮伪日以宣。
忠诚及狙诈,淆混安可甄。馀智入九霄,守愚沦重泉。
永怀巢居时,感涕徒泫然。
栋宇代巢穴,其来自三皇。迹生固为累,经始增百王。
瑶台既灭夏,琼室复陨汤。覆车世不悟,秦氏兴阿房。
继踵迷反正,汉家崇建章。力役弊万人,瑰奇殚八方。
徇志仍未极,促龄已云亡。侈靡竟何在,荆榛生庙堂。
闲居览前载,恻彼商与秦。所残必忠良,所宝皆凶嚚。
昵谀方自圣,不悟祸灭身。箕子作周辅,孙通为汉臣。
洪范及礼仪,后王用经纶。
吾观采苓什,复感青蝇诗。谗佞乱忠孝,古今同所悲。
奸邪起狡猾,骨肉相残夷。汉储殒江充,晋嗣灭骊姬。
天性犹可间,君臣固其宜。子胥烹吴鼎,文种断越铍。
屈原沈湘流,厥戚咸自贻。何不若范蠡,扁舟无还期。
尝稽真仙道,清寂祛众烦。秦皇及汉武,焉得游其藩。
情扰万机屑,位骄四海尊。既欲先宇宙,仍规后乾坤。
崇高与久远,物莫能两存。矧乃恣所欲,荒淫伐灵根。
金膏恃延期,玉色复动魂。征战穷外域,杀伤被中原。
天鉴谅难诬,神理不可谖。安期返蓬莱,王母还昆仑。
异术终莫告,悲哉竟何言。
鲁侯祈政术,尼父从弃捐。汉主思英才,贾生被排迁。
始皇重韩子,及睹乃不全。武帝爱相如,既征复忘贤。
贵远世咸尔,贱今理共然。方知古来主,难以效当年。
食其昔未偶,落魄为狂生。一朝君臣契,雄辩何纵横。
运筹康汉业,凭轼下齐城。既以智所达,还为智所烹。
岂若终贫贱,酣歌本无营。
晁错抱远策,为君纳良规。削彼诸侯权,永用得所宜。
奸臣负旧隙,乘衅谋相危。世主竟不辨,身戮宗且夷。
汉景称钦明,滥罚犹如斯。比干与龙逢,残害何足悲。
绛侯成大绩,赏厚位仍尊。一朝对狱吏,荣辱安可论。
苏生佩六印,奕奕为殃源。主父食五鼎,昭昭成祸根。
李斯佐二辟,巨衅钟其门。霍孟翼三后,伊戚及后昆。
天人忌盈满,兹理固永存。方知得意者,何必乘朱轮。
灭景栖远壑,弦歌对清樽。二疏返海滨,蒋诩归林园。
萧洒去物累,此谋诚足敦。
至人顺通塞,委命固无疵。吾观太史公,可谓识道规。
留滞焉足愤,感怀殄生涯。吾叹龚夫子,秉义确不移。
晦迹一何晚,天年夭当时。薰膏自销铄,楚老空馀悲。
达者贵量力,至人尚知几。京房洞幽赞,神奥咸发挥。
如何嫉元恶,不悟祸所归。谋物暗谋已,谁言尔精微。
玄元明知止,大雅尚保躬。茂先洽闻者,幽赜咸该通。
弱年赋鹪鹩,可谓达养蒙。晚节希鸾鹄,长飞戾曾穹。
知进不知退,遂令其道穷。伊昔辨福初,胡为迷祸终。
方验嘉遁客,永贞天壤同。
圣人垂大训,奥义不苟设。天道殃顽凶,神明祐懿哲。
斯言犹影响,安得复回穴。鲧瞍诞英睿,唐虞育昏孽。
盗跖何延期,颜生乃短折。鲁隐全克让,祸机遂潜结。
楚穆肆巨逆,福柄奚赫烈。田常弑其主,祚国久罔缺。
管仲存霸功,世祖成诡说。汉氏方版荡,群阉恣邪谲。
謇謇陈蕃徒,孜孜抗忠节。誓期区宇静,爰使凶丑绝。
谋协事靡从,俄而反诛灭。古来若兹类,纷扰难尽列。
道遐理微茫,谁为我昭晰。吾将询上帝,寥廓讵跻彻。
已矣勿用言,忘怀庶自悦。
览古十四首拼音解读
shèng rén zhòng zhōu jì ,míng dào yù jiù shí 。kǒng xí bú xiá nuǎn ,mò tū hé cháng zī 。
xìng yán zhèn tuí gāng ,jiāng yǐ yǒu suǒ wéi 。jun1 chén zì yín huò ,fēng sú rì diāo shuāi 。
sān dài yè jù yǔn ,qī xióng suí jiāo chí 。shù wù zhuì tú tàn ,qū zhōng ruò fén sī 。
qín huáng liáo rú shù ,fāng cè mí jié yí 。dà hàn lì wǔ yè ,sī wén fù chóng tuī 。
nǎi yàn jīng jí dào ,yǔ shì tóng tún yí 。chí zhāng gù tiān yì ,shè jiāo ān néng chí 。
xìng wáng dào zhī yùn ,fǒu tài lǐ suǒ quán 。nài hé chún gǔ fēng ,jì wǎng bú fù xuán 。
sān huáng yǐ sàn pǔ ,wǔ dì chū shàng xián 。wáng yè yǔ bà gōng ,fú wěi rì yǐ xuān 。
zhōng chéng jí jū zhà ,xiáo hún ān kě zhēn 。yú zhì rù jiǔ xiāo ,shǒu yú lún zhòng quán 。
yǒng huái cháo jū shí ,gǎn tì tú xuàn rán 。
dòng yǔ dài cháo xué ,qí lái zì sān huáng 。jì shēng gù wéi lèi ,jīng shǐ zēng bǎi wáng 。
yáo tái jì miè xià ,qióng shì fù yǔn tāng 。fù chē shì bú wù ,qín shì xìng ā fáng 。
jì zhǒng mí fǎn zhèng ,hàn jiā chóng jiàn zhāng 。lì yì bì wàn rén ,guī qí dān bā fāng 。
xùn zhì réng wèi jí ,cù líng yǐ yún wáng 。chǐ mí jìng hé zài ,jīng zhēn shēng miào táng 。
xián jū lǎn qián zǎi ,cè bǐ shāng yǔ qín 。suǒ cán bì zhōng liáng ,suǒ bǎo jiē xiōng yín 。
nì yú fāng zì shèng ,bú wù huò miè shēn 。jī zǐ zuò zhōu fǔ ,sūn tōng wéi hàn chén 。
hóng fàn jí lǐ yí ,hòu wáng yòng jīng lún 。
wú guān cǎi líng shí ,fù gǎn qīng yíng shī 。chán nìng luàn zhōng xiào ,gǔ jīn tóng suǒ bēi 。
jiān xié qǐ jiǎo huá ,gǔ ròu xiàng cán yí 。hàn chǔ yǔn jiāng chōng ,jìn sì miè lí jī 。
tiān xìng yóu kě jiān ,jun1 chén gù qí yí 。zǐ xū pēng wú dǐng ,wén zhǒng duàn yuè pí 。
qū yuán shěn xiāng liú ,jué qī xián zì yí 。hé bú ruò fàn lí ,biǎn zhōu wú hái qī 。
cháng jī zhēn xiān dào ,qīng jì qū zhòng fán 。qín huáng jí hàn wǔ ,yān dé yóu qí fān 。
qíng rǎo wàn jī xiè ,wèi jiāo sì hǎi zūn 。jì yù xiān yǔ zhòu ,réng guī hòu qián kūn 。
chóng gāo yǔ jiǔ yuǎn ,wù mò néng liǎng cún 。shěn nǎi zì suǒ yù ,huāng yín fá líng gēn 。
jīn gāo shì yán qī ,yù sè fù dòng hún 。zhēng zhàn qióng wài yù ,shā shāng bèi zhōng yuán 。
tiān jiàn liàng nán wū ,shén lǐ bú kě xuān 。ān qī fǎn péng lái ,wáng mǔ hái kūn lún 。
yì shù zhōng mò gào ,bēi zāi jìng hé yán 。
lǔ hóu qí zhèng shù ,ní fù cóng qì juān 。hàn zhǔ sī yīng cái ,jiǎ shēng bèi pái qiān 。
shǐ huáng zhòng hán zǐ ,jí dǔ nǎi bú quán 。wǔ dì ài xiàng rú ,jì zhēng fù wàng xián 。
guì yuǎn shì xián ěr ,jiàn jīn lǐ gòng rán 。fāng zhī gǔ lái zhǔ ,nán yǐ xiào dāng nián 。
shí qí xī wèi ǒu ,luò pò wéi kuáng shēng 。yī cháo jun1 chén qì ,xióng biàn hé zòng héng 。
yùn chóu kāng hàn yè ,píng shì xià qí chéng 。jì yǐ zhì suǒ dá ,hái wéi zhì suǒ pēng 。
qǐ ruò zhōng pín jiàn ,hān gē běn wú yíng 。
cháo cuò bào yuǎn cè ,wéi jun1 nà liáng guī 。xuē bǐ zhū hóu quán ,yǒng yòng dé suǒ yí 。
jiān chén fù jiù xì ,chéng xìn móu xiàng wēi 。shì zhǔ jìng bú biàn ,shēn lù zōng qiě yí 。
hàn jǐng chēng qīn míng ,làn fá yóu rú sī 。bǐ gàn yǔ lóng féng ,cán hài hé zú bēi 。
jiàng hóu chéng dà jì ,shǎng hòu wèi réng zūn 。yī cháo duì yù lì ,róng rǔ ān kě lùn 。
sū shēng pèi liù yìn ,yì yì wéi yāng yuán 。zhǔ fù shí wǔ dǐng ,zhāo zhāo chéng huò gēn 。
lǐ sī zuǒ èr pì ,jù xìn zhōng qí mén 。huò mèng yì sān hòu ,yī qī jí hòu kūn 。
tiān rén jì yíng mǎn ,zī lǐ gù yǒng cún 。fāng zhī dé yì zhě ,hé bì chéng zhū lún 。
miè jǐng qī yuǎn hè ,xián gē duì qīng zūn 。èr shū fǎn hǎi bīn ,jiǎng xǔ guī lín yuán 。
xiāo sǎ qù wù lèi ,cǐ móu chéng zú dūn 。
zhì rén shùn tōng sāi ,wěi mìng gù wú cī 。wú guān tài shǐ gōng ,kě wèi shí dào guī 。
liú zhì yān zú fèn ,gǎn huái tiǎn shēng yá 。wú tàn gōng fū zǐ ,bǐng yì què bú yí 。
huì jì yī hé wǎn ,tiān nián yāo dāng shí 。xūn gāo zì xiāo shuò ,chǔ lǎo kōng yú bēi 。
dá zhě guì liàng lì ,zhì rén shàng zhī jǐ 。jīng fáng dòng yōu zàn ,shén ào xián fā huī 。
rú hé jí yuán è ,bú wù huò suǒ guī 。móu wù àn móu yǐ ,shuí yán ěr jīng wēi 。
xuán yuán míng zhī zhǐ ,dà yǎ shàng bǎo gōng 。mào xiān qià wén zhě ,yōu zé xián gāi tōng 。
ruò nián fù jiāo liáo ,kě wèi dá yǎng méng 。wǎn jiē xī luán hú ,zhǎng fēi lì céng qióng 。
zhī jìn bú zhī tuì ,suí lìng qí dào qióng 。yī xī biàn fú chū ,hú wéi mí huò zhōng 。
fāng yàn jiā dùn kè ,yǒng zhēn tiān rǎng tóng 。
shèng rén chuí dà xùn ,ào yì bú gǒu shè 。tiān dào yāng wán xiōng ,shén míng yòu yì zhé 。
sī yán yóu yǐng xiǎng ,ān dé fù huí xué 。gǔn sǒu dàn yīng ruì ,táng yú yù hūn niè 。
dào zhí hé yán qī ,yán shēng nǎi duǎn shé 。lǔ yǐn quán kè ràng ,huò jī suí qián jié 。
chǔ mù sì jù nì ,fú bǐng xī hè liè 。tián cháng shì qí zhǔ ,zuò guó jiǔ wǎng quē 。
guǎn zhòng cún bà gōng ,shì zǔ chéng guǐ shuō 。hàn shì fāng bǎn dàng ,qún yān zì xié jué 。
jiǎn jiǎn chén fān tú ,zī zī kàng zhōng jiē 。shì qī qū yǔ jìng ,yuán shǐ xiōng chǒu jué 。
móu xié shì mí cóng ,é ér fǎn zhū miè 。gǔ lái ruò zī lèi ,fēn rǎo nán jìn liè 。
dào xiá lǐ wēi máng ,shuí wéi wǒ zhāo xī 。wú jiāng xún shàng dì ,liáo kuò jù jī chè 。
yǐ yǐ wù yòng yán ,wàng huái shù zì yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

览古十四首原文,览古十四首翻译,览古十四首赏析,览古十四首阅读答案,出自吴筠的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.hsefz.com/shi/44982.html

诗词类别

吴筠的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语